One & Only MODi Sarkar

One & Only MODi Sarkar
Jai Sri Ram

Jai Siya Ram

Jai Guru Dev

Jai Guru Dev
Vishwa Guru Sant Shri AsaramJi Bapu

Monday, March 29, 2010

Shree Ram Stuti "SHREE RAM CHANDRA KRIPALU BHAJ MANA""Namo nama Shri Guru padukabhyam"SHREE RAM CHANDRA KRIPALU BHAJ MANA


Shree Ram Stuti – Verse 45

Shreeramchandra kripalu bhaju man haran bhavbhaya darunum |
Navakanja-lochan kanj-mukha kar-kanj, pada kanjarunam || 1

Kandarp aganit amit chhabi, navnil nirad sundarum |
Pat peet manahu tarit ruchi suchi naumi janak sutavaram || 2

Bhaju dinbandhu dinesh danav-daitya-vansh nikandanum |
Raghunand anandkand kaushalchand dasharath-nandnum || 3

Seer mukut kundal tilak charu udaru ang vibhushanum |
Aajanubhuj shar-chaap-dhar, sangram-jit-khardushanum || 4

Iti vadati-tulsidas shankar-shesh-muni-man-ranjanum |
Mam hridaya kanj nivas kuru, kamadi khal-dal-gangjnum || 5

Shri Ram Raksha Stotram

II RAM II

RAM RAKSHA STOTRAM
"Namo nama Shri Guru padukabhyam"

RAM RAKSHA STOTRAM
Veeniyoga

Aasya Shriramrakshastrotamantrasya budhkaushik hrishi |
ShriSitaramcandro devta anushtup Chanda: Sita shakti |
Shriman hanuman keelkam ShriRamcandapreetyeRthe |
Ramrakshastotrajape vinyOgah ||

Dhyaanam

Dhyaaedaajaanu baahum dhyaanam dhrit shar dhanusham badhhpadmaasanastham |
Peetam vaaso vasaanam navkamaldalspardhinetram prasannam |
Vamaankaarooddh sita mukhkamal milallochanam neerdaabham |
Naanaalankaar deeptam dadhat murujataamandalam Ramchandram ||


Stotram

Charitam Raghunaathasya shut koti pravistaram |
Ekaikam aksharam punsaam mahaa paatak naashanam || 1 ||

Dhyaatvaa nilotpal shyaamam Ramam rajeev lochanam |
Jaanaki lakshmanopetam jataa mukut manditam || 2 ||

Saasitoor dhanurbaan paanim naktam charaantakam |
Swalilayaa jagat traatumaavirbhuntam ajam vibhum || 3 ||

Ram rakshaam patthet praagyaha paapaghaneem sarv kaamdam |
Shiro may Raaghavah paatu bhaalam Dasharathaatmjah || 4 ||

Kausalyeyo Drishau Paatu Vishvaamitra priyah shrutee |
Ghraanam paatu makha traataa mukham saumitrivatsala || 5 ||

Jihvaam vidyaa nidhih paatu kanttham bharat vanditah |
Skandhau divyaayudhah paatu bhujau bhagnesh kaarmukah || 6 ||

Karau seetapatih paatu hridayam jaamadagnyajit |
Madhyam paatu khara dhwansi naabhim jaambvadaashrayah || 7 ||

Sugriveshah katee paatu sakthini hanumat prabhuh |
Uru Raghoot tamah paatu rakshakul vinaashkrit || 8 ||

Jaahnuni Setukrit Paatu janghey dasha mukhaantakah |
Paadau vibhishan shreedah paatu Ramokhilam vapuh ||9 ||

Etaam Ram balopetaam rakshaam yah sukriti patthet |
Sa chiraayuh sukheeputri vijayi vinayi bhavet || 10 ||

Paataal bhutalavyom chaari nash chadmchaarinah |
Na drashtumapi shaktaaste rakshitam ramnaambhih || 11 ||

Rameti Rambhadreti Ramchandreti vaa smaran |
Naro na lipyate paapeir bhuktim muktim chavindati || 12 ||

Jagat jaitreik mantrein Ram naam naabhi rakshitam |
Yah kantthe dhaareytasya karasthaah sarv siddhyah ||13 ||

Vajra panjar naamedam yo Ramkavacham smaret |
Avyaa hataagyah sarvatra labhate jai mangalam || 14 ||

Aadisht vaan yathaa swapne Ram rakshaimaam harah |
Tathaa likhit vaan praatah prabu dho budh kaushikah || 15 ||

Aaraamah kalpa vrikshaanam viraamah sakalaapadaam |
Abhiraam strilokaanam Ramahi Shrimaansah nah prabhuh || 16 ||

Tarunau roop sampannau sukumaarau mahaa balau |
Pundreek vishaalaakshau cheerkrishnaa jinaambarau || 17 ||

Fala moolaa shinau daantau taapasau brahma chaarinau |
putrau dashrathasyetau bhraatarau Ram Lakshmanau ||18 ||

Sharanyau sarv satvaanaam shreshtthau sarv dhanush mataam |
Rakshah kul nihantaarau traayetaam no raghuttamau || 19 ||

Aattasajjadhanushaa vishusprishaa vakshyaashug nishang sanginau |
Rakshnaaya mum Ram lakshmanaa vagratah pathi sadaiv gachhtaam || 20 ||

Sannadah kavachi khadagi chaap baan dharo yuvaa |
Gachhan manorathaa nashch Ramah paatu salakshmanah || 21 ||

Ramo daashraltih shooro lakshmanaaru charo balee |
Kaakutsthah purushah purnah kausalyeyo raghuttmah || 22 ||

Vedaant vedyo yagneshah puraan puru shottamah |
Jaanaki vallabhah shrimaan prameya paraakramah || 23 ||

Ityetaani japan nityam madabhaktah shraddhyaan vitah |
Ashvamedhaadhikam punyam sampraapnoti na sanshayah || 24 ||

Ramam doorvaadal shyaamam padmaaksham peet vaasasam |
Stuvanti naambhirdivyern te sansaarino naraah || 25 ||

Ramam Lakshman poorvajam raghuvaram sitapatim sundaram |
Kaakutstham karunarnvam gunnidhim viprapriyam dhaarmikam || 26 ||

Raajendram satyasandham Dashrath tanayam shyaamalam shaantmurtium
Vande Lokaabhiraamam Raghukultilakam Raghavam Raavanaarim |
Ramaay Rambhadraay Ramchandraay Vedhasey
Raghunaathaay naathaay sitayah paataye namah || 27 ||

Shri Ram Ram Raghunandan Ram Ram
Shri Ram Ram Bharataagraj Ram Ram
Shri Ram Ram Runkarkash Ram Ram
Shri Ram Ram Sharanam bhav Ram Ram || 28 ||

Shri Ram Chandra Charan
Shri Ram Chandra Charanau manasaa smaraami
Shri Ram Chandra Charanau vachasaa grinaami
Shri Ram Chandra Charanau Shirasaa namaami
Shri Ram Chandra Charanau Sharanam prapadye || 29 ||

Maataa Ramo Matpitaa. Ram Chandrah
Swaami Ramo matsakhaa Ram Chandrah
Sarvasvam may Ram Chandra Dayaalur
Naanyam jaane naive jaane na jaane || 30 ||

Dakshiney Lakshmano yasya vaame cha janakaatmajaa |
Purato marutir yasya tama vande Raghunandanam || 31 ||

Lokaabhi Ramam rana rangdheeram
Rajeev netram Raghuvansh naatham
Kaarunya roopam karunaa karantam
Shri Ram Chandram Sharanam prapadye || 32 ||

Manojavam maarut tulya vegam
Jitendriyam buddhi mataam varishttham
Vaataatmjam vaanar youth mukhyam
Shri Ram dootam Sharanam prapadye || 33 ||

Koojantam Ram raameti madhuram madhuraaksharam |
Aaruhya Kavitaa Shakhaam vande Vaalmikilokilam || 34 ||

Aapdaampahar taaram daataaram sarvsampdaam |
Lokaabhiramam Shri Ramam bhooyo bhooyo namaamya hum || 35 ||

Bharjanam bhav beejaanaam arjanam sukh sampdaam |
Tarjanam yum dootaanaam Ram Rameti garjanam || 36 ||

Ramo Rajmani sadaa vijayate Ramam Ramesham bhaje
Ramenaa bhihtaa nishaacharchamoo Ramaay tasmai namah|
Ramannaasti paraayanam partaram Ramasya daasosmyaham
Rame Chittalayah sadaa bhavtu me bho Ram maamudhhar || 37 ||

Ram Rameti Rameti Ramey Rame manoramey |
Sahastra naam tatulyam Ram naam varaananey || 38 ||

Eti Shree Ram Raksha Stotram

Bhushundi Ramayan"Namo nama Shri Guru padukabhyam"Uttarkand – Doha 63 – 67

Naath kritharath bhayau main tav darsan khagaraj |
Aayasu dehu so karaun aba prabhu aayahu kehi kaj ||

Sada kritharath rup tumha kaha mridu bachan khages |
Jehi ke astuti sasdara nij mukh kinhi mahes ||

Sunahu tat jehi karan aayau | So saba bhayau daras tav payau ||
Dekhi param paavan tav aashram | Gayau moh sansaya nana bhram ||
Ab shriram katha ati paavani | Sadaa sukhad dukh punj nasaavni ||
Saadar taat sunaavahu mohi | Baar baar binvau prabhu tohi ||
Sunat garud kai giraa binitaa | Saral suprem sukhad supunita ||
Bhayau taasu man param uchhaahaa | Laag kahai raghupati gun gaahaa ||
Prathamahi ati anuraag bhavani | Ramcharit sar kahesi bakhani ||
Puni naarad kar moh apaaraa | Kahesi bahuri raavan avataaraa ||
Prabhu avataar katha puni gaai | Taba sisu charit kahesi man laai ||

Balcharit kahi bibidh bidhi mana maha param uchhaah |
Rishi aagavan kahesi puni shri raghubir bibah ||Bahuri ram abhishek prasanga | Puni nrip bachan raj ras bhanga ||
Purbaasinh kar birah bishaadaa | Kahesi ram lachiman sambaadaa ||
Bipin gavan kevat anuraagaa | Surasari utari nivaas prayaagaa ||
Baalmik prabhu milan bakhaanaa | Chitrakut jimi base bhagwaanaa ||

Sachivaagavan nagar nrip marna | Bharataagavan prem bahu barna ||
Kari nrip kriya sang purbaasi | Bharat gaye jahan prabhu sukh raasi ||
Puni raghupati bahu bidhi samujhaae | Lai paadukaa avadhapur aye ||
Bharat rahni surpati sut karni | Prabhu aru atri bhet puni barani ||

Kahi biraadh badh jehi bidhi deh taji sarbhang |
Barni sutichhan priti puni prabhu augusti satsang ||


Kahi dandak ban pavaanataai | Gidha maitri puni tehin gaai ||
Puni prabhu panchabati krit baasaa | Bhanji sakal muninh ki traasaa ||
Puni lachhiman updes anupaa | Supanakhaa jimi kinhi kurupa ||
Khar dushan badh bahuri bakhaanaa | Jimi sab marmu dasaanan jaanaa ||

Daskandhar maarich batakahi | Jehi bidhi bhai so sab tehin kahi ||
Puni maya sita kar harana | Shriraghubir birah kachhu barana ||
Puni prabhu gidha kriya jimi kinhi | Badhi kabandh sabarihi gati dinhi ||
Bahuri birah baranat raghubira | Jehi bidhi gae sarovar tira ||

Prabhu narad sambaad kahi maaruti milan prasang |
Puni sugriv mitai baali praan kar bhang ||


Kapihi tilak kari prabhu krita sail prabarsan bas |
Baranan barasha sarad aru ram rosh kapi traas ||

Jehi bidhi kapipati kis pathai | Sita khoj sakal disi dhai ||
Bibar prabes kinha jehi bhanti | Kapinha bahori mila sampaati ||
Suni sab katha samir kumaaraa | Naaghat bhayau payodhi apaaraa ||
Lanka kapi prabes jimi kinha | Puni sitahi dhiraju jimi dinha ||
Ban ujaari ravanahi prabodhi | Pur dahi naagheu bahuri payodhi ||
Aae kapi saba jaha raghuraai | Baidehi ki kusal sunaai ||
Sen sameti jatha raghubira | Utare jaai baarinidhi tira ||
Mila bibhishan jehi bidhi aai | Saagar nigrah katha sunaai ||


Setu baandhi kapi sen jimi utari saagar paar |
Gayau basithi birabar jehi bidhi balikumaar ||

Nisichar kis laraai baranisi bibidhi prakaar |
Kumbhakaran ghananad kar bal paurush sanghaar ||


Nisichar nikar maran bidhi naanaa | Raghupati ravan samar bhakhaanaa ||
Ravan badh mandodari sokaa | Raj bibhishan deva asokaa ||
Sita raghupati milana bahori | Surnah kinhi astuti kar jori ||
Puni pushpak chadhi kapinh sameta | Avadh chale prabhu kripa niketa ||
Jehi bidhi ram nagar nij aae | Baayas bisad charit sab gaae ||

Kahesi bahori ram abhisheka | Pur barnath nrip nithi aneka ||
Katha samast bhusund bakhani | Jo mai tumh san kahi bhavani ||
Suni sab ram katha khaganaha | Kahat bachan man param uchhaha ||

Gayau mor sandeh suneau sakal Raghupati charit |
Bhayau Ram pad neh tav prasad bayas tilak ||

Friday, March 19, 2010

Ramayan Series Page 1

"Namo nama Shri Guru padukabhyam"

Ramayana


Episode 1 - Introduction: 
The saga of Ramayan Gods' Prayers to Lord Vishnu King Dashrath's yagna invoking blessings for a son Birth and childhood of Shri Ram
1-1


1-2


1-3


1-4Episode 2: 
Childhood of Shri Ram Thread Ceremony of Shri Ram Fundamental education imparted Shri Ram in Gurukul 

2-1


2-2


2-3


2-4


Episode 3: 
Continuation of education in Gurukul
Vedanta Invocating praises to Lord Shiv Culmination of education in Gurukul 
3.1
3.2


3.3


3.4


Episode 4: 
Return To Ayodhya Vishwamitra requests King Dashrath for his son Ram to accompany him Ram slays Tadka Vishwamitra bestows divine weapons upon Ram Warfare of Ram and Lakshman with Subahu and Mareech 

4.1


4.2


4.3


4.4


4.5


4.6


Episode 5: 
Shri Ram and Lakshman proceed to Mithila Story to the origin of the Ganga Redempion
of Ahilya Shri Ram and Lakshman walk through the streets of Mithila 

5.1


5.2


5.3


Episode 6: 
Janak welcomes Vishwamitra, Ram and Lakshman Shri Ram and Lakshman serve
Vishwamitra Shri Ram and Sita behold one another in the royal garden 

6.1


6.2


6.3


Episode 7: 
Sita Swayamvar Kings' efforts to lift the Shiv Dhanush Guru Vishwamitra orders Shri Ram to go forth Episode 8: Shri Ram breaks the Shiv Dhanush Sita garlands Sri Ram .
Parshuram arrives and admits defeat.
7.1


7.2


7.3


7.4


Episode 8
Shri Ram breaks the Shiv Dhanush.  Sita garlands Ram. Parshuram arrives and admits defeat: 

8.1


8.2


8.3

Episode 9: 
Janak's message to King Dashrath. Marriage procession welcomed in Janakpuri The four brothers are married to the daughters of Janak and his brother 

9.1


9.2


9.3


9.4


Episode 10: 
The event of the marriage of Shri Ram with Sita 

10.1


10.2


10.3


10.4


Episode 11: 
Janak's paternal affection for Sita Sita's departure from Mithila The four daughters-in-law are welcomed in Ayodhya 
11.1


11.2


11.3


11.4Episode 12: 

Departure of Guru Vishwamitra from Ayodhya King Dashrath decides to appoint Shri Ram as his heir Proclamation of this decision in town Manthra's opposition to the
proclamation 

12.1


12.2


12.3


12.4

Patanjali Special chavyanprash

Patanjali Special chavyanprash
Divya Pharmacy

Jai Siya Ram

Photobucket

ads