One & Only MODi Sarkar

One & Only MODi Sarkar
Jai Sri Ram

Jai Siya Ram

Jai Guru Dev

Jai Guru Dev
Vishwa Guru Sant Shri AsaramJi Bapu

Saturday, May 29, 2010

Manas Guru Vandana"Namo nama Shri Guru padukabhyam"

MANAS GURU VANDANA

Baalkaand – Doha 1

CHOPAI
Bandau guru pad paduma paraaga | Suruchi subas saras anuraaga ||
Amiya murimaya churan charu | Saman sakal bhav ruj parivaru ||
Sukruti sambhu tan bimal bibhuti | Manjul mangal mod prasuti ||
Jana mana manju mukur mal harni | Kiye tilak gun gan bas karni ||
Shri guru pad nakh mani gan jyoti | Sumirat divya drushti hiya hoti ||
Dalan moh tum so suprakasu | Bade bhag ur avahee jasu ||
Ugharahi bimal bilochan hi ke | Mithein dosh dukh bhav rajni ke ||
Soojhein ram charit mani manek | Gupt pragat jahn jo jehi khanik ||

DOHA
Jathaa suanjan aanji drug saadhak siddha sujaan |
Kautuk dekhat sail ban bhutal bhuri nidhaan || 1 ||

CHOPAI
Guru pad raj mrudu manjul anjan | Nayan amiya drug dosh bibhanjan ||
Tehi kari bimal bibek bilochan | Baranau ram charit bhav mochan ||

Shiva Taandav Stotra

"Namo nama Shri Guru padukabhyam"

II RAM II

SHIV TAANDAV STOTRA

Jatata veegalajjal pravaahpaavit sthaley
Galeva lambya lambitaam bhujang tung maalikaam |
Damag damag damag damanninaad vahum vavrym
Chakaar chand taandavam tanotu nah shivam shivam || 1 ||

Jataa kataah sambhram bhramanni limpa nirjhari
Vilole veechi vallari viraaj maan murdhani |
Dhagad dhagad dhagad jwal lalaat patta paavakey
Kishore chandra shekharey ratih prati kshanam mama || 2 ||

Dharaa dharendra nandini vilaas bandhu bandhur
Sphura digant santati pramod maan maanase |
Kripaa kataaksh bhorani nirudhh durdharaa pad
Kvachith digambarey mano vinod metu vastuni || 3 ||

Jataa bhujang pingal sphurat fanaa mani prabhaa
Kadambh kundkum drav pralipt digvadhumukhey |
Madaandh sindhur sphurat tvaguttariya medurey
Mano vinod madbhutam bibhartu bhoot bhartari || 4 ||

Sahastra lochan prabhutya shesh lekh shekhar
Prasoon dhooli dhorani vidhu maraanghri peetth bhooh |
Bhujang raaj maalayaa nibadhh jaat jootakah
Shriyai chiraay jaayataam chakor bandhu shekharah || 5 ||

Lalaat chatvar jwalad dhananjay sphuling bhaa
Nipeet panch saayakam naman nilimp naayakam |
Sudhaa mayukh lekhayaa viraaj maan shekhram
Mahaa kapaali sampadey shiro jataal mastu nah || 6 ||

Karaal bhaal pattikaa dhagad dhagad dhag jwal
Dhananjayaa huti kritah prachand panch saayakey |
Dharaa dharendra nandini kuchaagra chitra patrak
Prakalpnaik shilpini trilochaney ratir mama || 7 ||

Navin megh mandali nirudhh durdhar sphurah
Kuhu nishithini tamah prabandh badhh kandhrah |
Nilampi nirjhari dhar stanotu kritti sindhurah
Kalaa nidhaan bandhurah shriyam jagad dhurandharah || 8 ||

Prafull neel pankaj prapanch kaalim prabhaa
Valambi kantth kandali ruchi prabandh kandharah |
Smarachhidam purachhidam bhavchhidam makhchhidam
Gajachhi daandha kachhidam taman kachhidam bhajey || 9 ||

Akharv sarv mangalaa kalaa kadamb manjari
Rasa pravaah maadhuri vijumbhranaa madhuvratam |
Smaraantakam puraantakam bhavaantakam makhaantakam
Gajaant kaandh kaantakam tamant kaantakam bhajey || 10 ||

Jayant dabhra vibhram bhramad bhujang mashvat
Vinirgamat kram sphurat karaal bhaal havya vaat |
Dhimid dhimid dhimid dhvanam mridang tung mangal
Dhwani kram pravartik prachand taandavah shivah || 11 ||

Druvad vichitra talpayor bhujang maulik shrajo
Garisht ratna loshtthayoh suhrad vipaksh pakshyoh |
Trinaarvind chakshushoh prajaamahi mahendrayoh
Sama pravattikah kadaa sadaashivam bhajaamyaham || 12 ||

Kadaa nilimp nirjhari nikunj kotarey vasan
Vimukta durmatih sadaa shirah sthamanjalim vahan |
Vilole lol lochano lalaam bhaal lagnakah
Shiveti mantra uchcharan kadaa sukhi bhavaamyaham || 13 ||

Imam hi nityamev mukt mutta mottamam stavam
Patthan smaran bruvannaro vishudhh meti santatam |
Harey gurau subhakti maashu yaati naanyathaa gatim
Vimohanam hi dehinaam su shankarasya chintanam || 14 ||

Poojaavasaan samaye dashvaktra geetam
Yah shambhu poojan param patthati pradoshey |
Tasya sthiram rath gajendra turang yuktam
Lakshmim sadaiv sumukhim pradadaati shambhuh || 15 ||

Iti Shiv Taandav Stotra


Nirvaana Ashtakam

"Namo nama Shri Guru padukabhyam"

NIRVAAN ASHTAKAM

Mano buddhya hankaar chittaani naaham
Na cha shrotra jihvey na cha ghraan netrey |
Na cha vyom bhoomir na tejo na vaayu
Chidaanand roopah shivoham shivoham || 1 ||

Na cha praan sangyo na vai panch vaayur
Na vaa sapta dhaatur na vaa panch koshah |
Na vaak paani paadau na chopasth paayu
Chidaanand roopah shivoham shivoham || 2 ||

Na mai dveish raagau na mai lobh mohau
Mado naiv mai naiv maatsarya bhaavah |
Na dharmo na chaartho na kaamo na mokshah
Chidaanand roopah shivoham shivoham || 3 ||

Na punyam na paapam na saukhyam na dukham
Na mantro na tirtham na vedaa na yagna |
Aham bhojanam naiv bhojyam na bhoktaa
Chidaanand roopah shivoham shivoham || 4 ||

Na mai mrityu shankaa na mai jaati bhedah
Pitaa naiv mai naiv maataa na janma |
Na bandhur na mitram guror naiv shishyah
Chidaanand roopah shivoham shivoham || 5 ||

Aham nirvikalpau niraakaar roopo
Vibhur vyaapya sarvatra sarvendriyaanaam |
Sadaa mai samatvam na muktir na bandhah
Chidaanand roopah shivoham shivoham || 6 ||

Shiv Mahimna Stotra

"Namo nama Shri Guru padukabhyam"

II RAM II
Shree Ganeshaaya Namah

SHIV MAHIMNAH STOTRAM
Pushpadanta Uvaacha

Mahimnah paaram te paramvidusho yadyasadrishi
Stutirbrahmaadeenaamapi tadavasannaastvayi girah|
Athaavaachyah sarvah svamatiparinaamaavadhi grinan
Mamaapyesha stotre har nirapavaadah parikarah || 1 ||

Ateetah panthaanam tav cha mahimaa vaangmanasayo
Ratadavyaavrittyaa yam chakitamabhidhatte shrutirapi |
Sa kasya stotavyah katividhagunah kasya vishayah
Pade tvarvaachine patati na manah kasya na vachah || 2 ||

Madhuspheetaa vaachah paramamamritam nirmitavata
Stava brahmankim vaagapi suragurorvismayapadam |
Mama tvetaam vaanim gunakathanpunyen bhavatah
Punaamityarthesminpuramathan buddhirvyavasitaa || 3 ||

Tavaishvaryam yattajjagadudayarakshaapralayakrit
Trayeevastuvyastam tisrishu gunabhinnaasu tanushu |
Abhavyaanaamasminvarad ramaneeyaamaramaneem
Vihantum vyaakrosheem vidadhata ihaike jadadhiyah || 4 ||

Kimeehah kinkaayah sa khalu kimupaayastribhuvanam
Kimaadhaaro dhaataa srijati kimupaadaana iti cha |
Atarkyaishvarye tvayyanavasaraduhstho hatadhiyah
Kutarkoyam kaanshchinmukharayati mohaaya jagatah || 5 ||

Ajanmaano lokaah kimavayavavantopi jagataa
Madhishthaataaram kim bhavavidhirnaadritya bhavati |
Aneesho vaa kuryaad bhuvanajanane kah parikaro
Yato mandaastvaam pratyamaravar sansherat ime || 6 ||

Trayee saankhyam yogah pashupatimatam vaishnavamiti
Prabhinne prasthaane paramidamadah pathyamiti cha |
Rucheenaam vaichitryaadju kutilanaanaapathajushaam
Nrinaameko gamyastvamasi payasaamarnava iva || 7 ||

Mahokshah khatvaangam parashurajinam bhasma phaninah
Kapaalam cheteeyattava varada tantropakaranam |
Suraastaam taamriddhim dadhati tu bhavad bhroo pranihitaam
Na hi svaatmaaraamam vishayamrigtrishnaa bhramayati || 8 ||

Dhruvam kashchitsarvam sakalamaparastva dhruvamidam
Paro dhrauvyaadhrauvye jagati gadati vyastavishaye |
Samastepyetasmin puramathana tairvismita iva
Stuvanjihremi tvaam na khalu nanu dhrishtaa mukhartaa || 9 ||

Tavaishvaryam yatnaadyadupari viranchirhariradhah
Parichchhettum yaataavanalamanala skandhavapushah |
Tato bhaktishraddhaa bharaguru gunadbhyaam girishayat
Svayam tasthe taabhyaam tava kimanuvrittirna phalati || 10 ||

Ayatnaadaapaadya tribhuvanamavair vyatikaram
Dashaasyo yad baahoonbhrita rankandoo paravashaan |
Shirah padmashrenee rachit charanaambhoruh baleh
Sthiraayaastvadbhaktestripurahara visphurjitamidam || 11 ||

Amushya tvatsevaa samadhigata saaram bhujavanam
Balaatkailaasepi tvadadhivasatau vikrarmayatah |
Alabhyaa paataalepyalasachalitaangushtha shirasi
Pratisthaa tvayyaaseed dhruvamupachito muhyati khalah || 12 ||

Yadriddhim sutraamno varada paramochchairapi satee
Madhashchakre baanah parijanavidheyastribhuvanah |
Na tachchitram tasminvarivasitari tvachcharanayor
Naksyaa unnatyai bhavati shirasastvayyavanatih || 13 ||

Akaandabrahmaandakshayachakitadevaasurakripaa
Vidheyasyaaseedyastrinayana visham sanhritavatah |
Sa kalmaashah kanthe tava na kurute na shriyamaho
Vikaaropi shlaaghyo bhuvanabhaya bhangavyasaninah || 14 ||

Asiddhaarthaa naiva kvachidapi sadevaasuranare
Nivartante nityam jagati jayino yasya vishikhaah |
Sa pashyanneesha tvaamitara surasaadhaaranamabhoot
Smarah smartavyaatmaa na hi vashishu pathyah paribhavah || 15 ||

Mahee paadaaghaataad vrajati sahasaa sanshayapadam
Padam vishnorbhraamyad bhujaparigh rugnagrahaganam |
Muhurdyaurdausthyam yaatyanibhritajataataaditatataa
Jagadrakshaayai tvam natasi nanu vaamaiva vibhutaa || 16 ||

Vipadvyaapee taaraagana gunita phenodgamaruchih
Pravaaho vaaraam yah prishatalaghudrishtah shirasi te |
Jagad dveepaakaaram jaladhivalayam tena kritami
Tyanenaivonneyam dhritamahima divyam tava vapuh || 17 ||

Rathah kshoneeyantaa shatadhritiragendro dhanuratho
Rathaange chandraarkau rathacharanpaanih shara iti |
Didhakshoste koyam tripuratrinamaadambaravidhir
Vidheyaih kridantyo na khalu paratantraah prabhudhiyah || 18 ||

Hariste saahastram kamalabalimaadhaaya padayo
Yadekone tasminnijamudaharannetrakamalam |
Gato bhaktyudrekah parinatimasau chakravapushaa
Trayaanaam rakshaayai tripurahar jaagarti jagataam || 19 ||

Kratau supte jaagrattvamasi phalayoge kratumataam
Kva karma pradhvastam phalati purushaaraadhanamrite |
Atastvaam samprekshya kratushu phaladaanapratibhuvam
Shrutau shraddhaam baddhvaa dridrhaparikarah karmasu janah || 20 ||

Kriyaadaksho dakshah kratupatiradheeshastanubhritaa
Mrisheenaamaartvijyam sharanad sadasyaah suraganaah |
Kratubhranshastvattah kratuphal vidhaanavyasanino
Dhruvam kartuh shraddhaavidhuramabhichaaraaya hi sakhaah || 21 ||

Prajaanaatham naatha prasabhamabhikam svaam duhitaram
Gatam rohidbhootaam riramayishumrishyasya vapushaa |
Dhanushpaaneryaatam divamapi sapatraakritamamum
Trasantam tedyaapi tyajati na mrigavyaadharabhasah || 22 ||

Svalaavanyaashansaa dhritadhanushamahnaaya trinavat
Tpurah plushtam drishtvaa puramathan pushpaayudhamapi |
Yadi strainam daivi yamaniratadehaardhaghatanaa
Davaiti tvaamaddhaa bata varada mugdhaa yuvatayah || 23 ||

Smashaaneshvaakreerhaa smarahara pishaachaah sahacharaa
Shchitaabhasmaalepah sragapi nrikaroteeparikarah |
Amangalyam sheelam tav bhavatu naamaivamakhilam
Tathaapi smartrinaam varada paramam mangalamasi || 24 ||

Manah pratyakchitte savidhamavadhaayaattamarutah
Prahrishyadromaanah pramadasalilotsangitadrishah |
Yadaalokyaahlaadam hrada iva nimajyaamritamaye
Dadhatyantastattvam kimapi yaminastatkila bhavaan || 25 ||

Tvamarkastvam somastvamasi pavanastvam hutavahas
Stvamaapastvam vyoma tvamu dharaniraatmaa tvamiti cha |
Parichchhinnaamevam tvayi parinataa bibhratu giram
Na vidmastattattvam vayamiha tu yattvam na bhavasi || 26 ||

Trayeem tistro vritteestribhuvanamatho treenapi suraa
Nakaaraadyairvarnai stribhirabhidadhatteerna vikriti |
Tureeyam te dhaama dhvanibhiravarundhaanamanubhih
Samastam vyastam tvaam sharanad grinaatyomiti padam || 27 ||

Bhavah sharvo rudrah pashupatirathograh saha mahaan
Stathaa bheemeshaanaaviti yadabhidhaanaashTakamidam |
Amushmin pratyekam pravicharati deva shrutirapi
Priyaayaasmai dhaamne pravihit namsyosmi bhavate || 28 ||

Namo nedishthaaya priyadava davishthaaya cha namo
Namah kshodishthaaya smarahara mahishthaaya cha namah |
Namo varshishthaaya trinayana yavishthaaya cha namo
Namah sarvasmai te tadidamiti sarvaaya cha namah || 29 ||

Bahalarajse vishvotpattau bhavaaya namo namah
Prabalatamase tatsanhaare haraaya namo namah |
Janasukhkrite sattvodriktau mridaaya namo namah
Pramahasi pade nistraigunye shivaaya namo namah || 30 ||

Krishaparinati chetah kleshavashyam kva chedam
Kva cha tava gunaseemollanghinee shashvadriddhih |
Iti chakitamamandeekritya maam bhaktiraadhaat
Varada charanyoste vaakyapushpopahaaram || 31 ||

Asitagirisamam syaatkajjalam sindhupaatre
Surataruvarshaakhaa lekhani patramurvi |
Likhati yadi griheetvaa shaaradaa sarvakaalam
Tadapi tav gunaanaameesha paaram na yaati || 32 ||

Asurasuramuneendrairarchitasyendumauler
Grathitagunamahimno nirgunasyeshvarasya |
Sakalaganavarishthah pushpadantaabhidhaano
Ruchiramalaghuvritaih stotrametachchakaara || 33 ||

Aharaharnavadyam dhoorjaTeh stotrametat
Pathati paramabhaktyaa shuddhachittah pumaanyah |
Sa bhavati shivloke rudratulyastathaatra
Prachurataradhanaayuh putravaankeertimanshcha || 34 ||

Maheshaannaaparo devo mahimno naaparaa stutih |
Aghoraannaaparo mantro naasti tattvam guroh param || 35 ||

Deekshaa daanam tapasteertham gnaanam yaagaadikaah kriyaah |
Mahimnastav paathasya kalaam naarhanti shoDasheem || 36 ||

Kusumadashananaamaa sarvagandharvaraajah
Shishushashidharamaulerdeva devasya daasah |
Sa khalu nijamahimno bhrashta evaasya roshaat
Stavanamidamakaarsheeddivyadivyam mahimnah || 37 ||

Suravaramunipujyam svargamokshaik hetum
Pathati yadi manushyah praanjalirnaanyachetaah |
Vrajati shivasameepam kinnaraih stooyamaanah
Stavanamidamamogham pushpadantapraneetam || 38 ||

Aasamaaptamidam stotram punyam gandharvabhaashitam |
Anaupamyam manohaari shivameeshvaravarnanam || 39 ||

Ityeshaa vaangmayee poojaa shreemat shankarapaadayoh |
Arpitaa ten deveshah preeyataam me sadaashivah || 40 ||

Tava tatvam na jaanaami keedrishosi maheshvara
Yaadrishosi mahaadeva taadrishaaya namo namah || 41 ||

Ekakaalam dvikaalam vaa trikaalam yah pathennarah
Sarvapaapa vinirmukta shivloke maheeyate || 42 ||

Shreepushpadantamukhpankajanirgatena
Stotrena kilbishaharena harapriyena |
Kanthasthitena pathitena samaahitena
Supreenito bhavati bhootapaatirmaheshah || 43 ||

Iti Shri Pushpadantad Viruktam Shivmahimnah Stotram Sampurnam

Friday, May 21, 2010

Ramayan Series Page 3

"Namo nama Shri Guru padukabhyam"

Ramayan

Episode 21: 
In Nanihal, Bharath's premonition saddens him Bharath & Shatrughan return to Ayodhya On hearing about their fathers death, they are deeply shocked Bharath develops deep hatred towards his mother Kaikayee and disowns her

21.1


21.2


21.3


21.4


Episode 22: 
Bharath performs King Dasharath's last rites Bharath rejects his coronation Bharath decideds to crown Shri Ram in the forest and return with him
 
22.1


22.2


22.3


22.4
Episode 23: 
Bharath & Shatrughan are accompanied by the gurus, the queens & the people of the forest They reach the outskirts of the territory of Nishadraj After meeting Muni Bharadwaj, they proceed to Chitrakoot

23.1


23.2


23.3


23.4Episode 24: 
Lakshman gets angry on receiving the news of Bharaths arrival in the forest Reunion of Shri Ram & Bharath On hearing the sad news, Shri Ram mourns the death of his father A meeting is held to persuade Shri Ram to return to Ayodhya 

24.1


24.2


24.3


24.4Episode 25: 
In Chitrakoot, King Janak conducts a meeting to plead with Shri ram to return to Ayodhya Bharath returns to Ayodhya with Shri Rams 'Paduka' 

25.1


25.2


25.3


25.4


Episode 26: 
Bharath also dons the sages robe & rules Ayodhya as Shri Rams representative In Nandigram, Shri Rams Paduka is installed on the throne of Ayodhya 

26.1


26.2


26.3


26.4
Episode 27: 
Sita meets Atri & mother Anusuiya Shri Ram ,Lakshman & Sita arrive at Sage Sharbhang's ashram Sage Sharbhang attains 'Moksha' (union woth God) after seeing Shri Ram 

27.1


27.2


27.3


27.4


Episode 28:
In Dandakaranya, seeing the bones of the sages, Shri Ram vows to take revenge on the demons Shri ram meets Sage Sutikshna Shri Ram meets Maharshi Agastya & receives divine weapons from him 


28.1


28.2


28.3


28.4Episode 29: 
First meeting with Jatayu Shri Ram, Lakshman & Sita decide to stay in Panchavati Shurpanaka's attempt to charm Shri Ram Lakshman cuts off Shurpanakas nose

29.1


29.2


29.3


29.4Episode 30: 
Shurpanaka provokes her brothers, Demons Khar & Dooshan Single handed Shri Ram kills Khar & Dooshan & destroys their army Shurpanaka laments in Ravans court

30.1


30.2


30.3


30.4

Saturday, May 15, 2010

Pancha Mukha Anjaneya Kavacham

"Namo nama Shri Guru padukabhyam"

[Armour of Hanuman with Five Faces]
Translated by P. R. Ramachander


Sri Hanuman Ji assumed this form to kill Mahiravana, a powerful rakshasa black-magician and practitioner of the dark arts during the Ramayana war. Mahiravana had taken Lord Rama and Lakshmana captive, and the only way to kill him was to extinguish five lamps burning in different directions, all at the same instant. Hanuman assumed His Panchamukha form and accomplished the task, thus killing the rakshasa, and freeing Rama and Lakshmana.
This form of Hanuman is very popular, and is also known as Panchamukha Anjaneya and Panchamukhi Anjaneya. (Anjaneya, which means "son of Anjana", is another name of Hanuman). One of the most famous places of Pligrimage in central India is claimed to be the Resting Place of Shiri Hanuman Ji is Chitrakoot. The Hanuman Dhara Temple is situated on the peak of mountain where there is natural rock formation image of Shri Hanuman inside the cave and a natural stream of water falling on the tail. It is believed that after the coronation of Lord Ram, Hanuman requested for a permanent place to settle in the Kingdom of Lord Ram, where his Injury of burns on his tails will be cured. Lord ram then with his arrow spurred a stream of water on the tip of mountain and asked hanuman to rest there and water of the stream will fall on his tail to cool down burning sensation on his tail.
The access to the cave temple is through stairs starting from bottom of the mountain to its top. It takes roughly 30 to 40 minutes to reach the temple. Over time the temple has gained a new name, namely Hanuman Dhara. The most fascinating thing about the temple is that the cave temple is located on the top of the mountain and water comes in the stream throughout the year, although the mountain has no permanent source of water on it like Glaciers or snow coming from the covered mountains of Himalayas.

Every Face of Sri Panchamukha Hanuman has significance -
Sri Hanuman faces east. He grants purity of mind and success.
The Narasimha faces south. He grants victory and fearlessness.
The west facing Garuda removes black magic and poisons.
The north facing Varaha, showers prosperity, wealth.
The Hayagriva mukha faces the Sky. But since we cannot see it, it is usually tilted and shown above Hanuman's face. Hayagriva gives Knowledge and good children."

This Kavacham is addressed to this fierce form of Hanuman. This Powerfull Sthothra gives large amount of Thanthric manthras aimed at protection. It is written at the end of the stotra that it was taught by Sree Rama to Shree Sita Devi as per her request. But the first few lines show that this is a version was taught by Garuda, where he mentions that it was created by the Lord of lords.


,Om Asya Sri Pancha Mukha Hanumath kavacha maha manthrasya Brahma Rishi, Gayathri Chanda, Pancha mukha virat Hanuman Devatha, Hreen bheejam Sreem Shakthi, Kroum keelakam, Kroom kavacham, Kraim asthraya phat.Ithi Digbanda

Om for armour of the great armour of the five faced Hanuman, sage is Brahma, Gayathri is the meter, God addressed is the regal five faced Hanuman, Hreem is the root, Sreem is the power, Kroum is the nail. Kroom is the armour and Kraim is the arrow. Thus all directions are tied.

Sri Garuda Uvacha:-
Sri Garuda said:-

Adha Dhyanam pravakshyami, srunu sarvanga sundari,
Yath krutham deva devena dhyanam hanumatha priyam. 1

I am now reciting the meditative chant, Oh pretty lady,
Which is created by God of Gods and is dear to Hanuman,

Pancha vakthram Maha bheemam, tripancha nayanair yutham,
Bahubhir dasabhir yuktham, sarva kamartha sidhidham. 2

Who has five faces, who was greatly gross, who had fifteen eyes,
And had ten hands and would grant all desires.

Poorvam thu vanaram vakthram, koti soorya sama prabham,
Damshtra karala vadanam, brukuti kutilekshanam. 3

In the east is the face of the monkey, with the brilliance of billions of Suns,
With protruding teeth in a black face, which is curved and angry.

Asyaiva dakshinam vakthram Narasimham mahadbutham,
Athyugra thejo vapusham bheeshanam bhaya nasanam. 4

In the south is the face of greatly wonderful Narasimha,
Which is very serious, the god being fearsome and a destroyer of fear.

Paschimam Garudam vakthram vakra thundam Mahabalam,
Sarva naga prasamanam visha bhoothadhi krundanam. 5

In the west is the face of very strong Garuda with a curved beak,
Which subdues all snakes and which cuts away poison and ghosts

Utharam soukaram vakthram krishnam dheeptham nabhopamam,
Patala Simha Vetala jwara rogadhi krunthanam. 6

In the north is the face of a boar, which is black, shining and comparable to sky,
And which cuts away underworld, Lion, ghosts, fever and sickness.

Oordhwam hayananam ghoram danavanthakaram param,
Yena vakthrena viprendra tharakakyam maha suram. 7

In the top is the fearsome face of horse, which destroys asuras,
By using which face the chief of Brahmins killed the great asura called Tharaka.

Jagaana saranam thasyath sarva sathru haram param,
Dhyathwa Pancha mukham rudhram hanumantham dhaya nidhim. 8

Meditating upon Hanuman who is merciful and angry,
Immediately after waking up and surrendering to him,
Would put an end to all the enemies and lead to salvation.

Angam trishulam, Gadwangam, pasam angusam parvatham,
Mushtim, kaumodhakim vruksham darayantham kamandalum, 9

Bindipalam Jnana mudhraam dasabhir muni pungavam,
Yethanyayudha jaalaani dharayantha bhajamyaham. 10

I sing about the great sage who is armed with his organs,
Trident, sword, rope, goad, mountain, fist,
Mace, trees and holding the water pot,
Sign of protection and also Jnana in his ten hands.

Prethasanopavishtam tham sarvabharana bhooshitham,
Divya malambaradharam, divya gandhanulepanam,
Sarvascharya mayam devam Hanumath viswatho mukam. 11

Hanuman who evokes great surprise with his universal face,
Sits on a corpse, wears all sorts and kinds of ornaments,
Wears a divine garland and anoints himself with divine ointments.

Panchasyam achyutham maneka vichithra varnam,
Vakthram sasanga shikaram kapi raja varyam,
Peethabaradhri makutair upa shobhithangam,
Pingakshamadhyamanisam Manasa smarami. 12

I mentally meditate on him who has five faces of Vishnu,
Who has multi coloured and diverse faces,
Who was the top one respected by all monkeys,
Who shines in the yellow silk that he ties on his head,
Who has red eyes and who is the first always.

Markataisam mahothsaham sarva shathru haram param,
Shathrum samhara maam raksha siman apad udhara. 13

Oh monkey god who is exuberant and who destroys all his enemies,
Please save me by killing all my enemies, Oh God who lifts people from danger.

Om Harimarkata markata manthramidham,parilikhyathi likhyathi vama thale,
yadi nasyathi nasyathi shathru kulam,yadi muchyathi muchyathi vama latha. 14

Om, if this divine chant of the monkey of Vishnu*, monkey of Vishnu is written on the left side, the enemies would be destroyed, destroyed and the contrary aspects would be pardoned, pardoned.
*could be "green monkey" also

Om Hari markataya swaha*

Om my offerings in the fire to Vishnu's monkey
*"swaha" is the wife of fire. These type of manthras are used when we offer some thing to the fire.

Om namo bhagawathe Pancha vadanaya Poorva kapimukhaya sakala shathru samharakaya swaha

Om my offerings through the fire to the five faced God who has monkey face on the east side and the God who destroys all our enemies.

Om namo bhagawathe Pancha vadanaya Dakshina mukhaya, karala vadanaya, narasimhaya sakala bhootha pramadhanaya swaha

Om my offerings through the fire to five faced God who has the black face of Narasimha on the south side and to the God who hurts all beings.

Om namo bhagawathe Pancha vadanaya, paschima mukhaya garudananaya sakala visha haraya swaha.

Om my offerings through the fire to five faced God who has the face of Garuda on the west side and to the God who cures all types of poisons.

Om namo bhagawathe Pancha vadanaya, Uthara mukhaya aadhi varahaya, sakala sampathkaraya swaha.

Om my offerings through the fire to five faced God who has the face of the primeval boar and who blesses with all types of wealth.

Om namo bhagawathe Pancha vadanaya, Urdhwa mukhaya, hayagreevaya, sakala jana vasankaraya swaha.

Om my offerings through the fire to five faced God who has the face of god hayagreeva (horse) and to the God who attracts all beings.

Om asya Sri Pancha Hanuman maha manthrasya, Sri Ramachandra Rishi, anushtup Chanda, Pancha mukha veera Hanuman devatha, Hanumanithi bheejam, Vayu puthra ithi shakthi, Anjani sutha ithi keelakam, Sri Rama dhootha hanumath prasada sidhyarthe jape viniyoga. Ithi rishyadhika vinyaseth.

Om for the great chant of the five faced Hanuman, the sage is Lord Ramachandra, meter is Anushtup, the god addressed is the five faced Hanuman, the root is Hanuman, the power is the son of Wind God, the nail is the son of Anjana, and the chant is being done to please Hanuman who is the emissary of Sri Rama. Thus do the preliminaries starting from the sage.

Adha kara nyasa
Now the ritual acts by the hand

Om Anjani suthaya angushtabhyam nama
Om Rudhra murthaye Tharjaneebhyam nama
Om Vayu puthraya madhyamabhyam nama
Om Agni garbhaya Anamikabhyam nama
Om Rama Dhoothaya kanishtikabhyam nama
Om Pancha mukha hanumath kara thala kara prushtabhyam nama
Ithi Kara nyasa

Om salutations to son of Anjana through the thumb
Om salutations to Rudhra murthy through the fore finger
Om salutations to son of wind god through the middle finger
Om salutations to he who has fire within him through the fourth finger
Om salutations to the messenger of Rama through the little finger
Om salutations to he who has five faces through the entire palm.
Thus the ritual acts of the hand

Adha Hrudhayadhi nyasa
Now the rituals in places like heart

Om Anjani suthaya hrudayaya nama
Om Rudhra murthaye Sirase Swaha
Om Vayu puthraya shikhaya vashat
Om Agni Garbhaya kavachaya hoom
Om Rama dhoothathaya nethraya Voushat
Om Pancha mukha hanumathe asthraya phat
Om Pancha mukha Hanumathe swaha
Ithi Hrudhayadhi nyasa

Om salutations at the heart for son of Anjana
Om offering to the fire to Rudhra Murthy
Om Vashat for son of wind god in the head
Om hoom for the armour of he who has the fire within him
Om Voushat for the eyes for messenger of Rama
Om Phat for arrow of the five faced Hanuman
Om offering in the fire to five faced Hanuman
Thus ends the rituals at heart

Dhyanam
Medtitation

Vande Vanara Narasimha khagarat kreedaswa vaktharanwitham,
Divyalankaranam tri Pancha nayanam dheedheepya manam ruchaa,
Hasthabhdhai rasi kheta pusthaka sudhaa Kumbha angusadhim halam,
Gadwangam phani bhooruham dasa bhujam sarvari veerapaham.

Salutations to him who has faces of a monkey, Narasimha, king of birds, horse and a boar,
Which are divinely decorated, have fifteen eyes, which shines immensely,
Who has ten hands and holds shield, book, nectar, goad, plough and
Sword and moves with his body all over the earth and is valorous everywhere.

Adha Manthra
Now the holy chant

Om Sri Rama dhoothaya, Anjaneyaya, Vayu puthraya, Maha bala parakramaya,
Sita dukha nivaranaya, Lanka dahana karanaya, Maha bala prachandaya, Phalguna sakhaya, Kolahala sakala Brahmanda viswa roopaya, Saptha samudhra nirlanganaya, Pingala nayanaya, Amitha vikramaya, Surya bimba phala sevanaya, Dushta nivaranaya, Drushti niralankruthaya, SAnjeevini sanjeevithangada Lakshmana maha kapi sainya pranadhaya, Dasa kanda vidhwamsanaya, Rameshtaya, Maha Phalguna SAkhaya, Sita sahitha Rama vara pradhaya, Shad prayoga gama Pancha mukha veera hanuman manthra jape viniyoga.

I start the chant of the valorous Hanuman with five faces along with six fold rituals, and worship the emissary of Rama, The son of Anjana, The son of wind God, The very valorous hero, The one who removed the sorrow of Sita, The one who was the cause of burning of Lanka, The one who is well known as very powerful, The one who is the friend of Arjuna, One who assumes the tumultuous universal form, One who crossed the seven oceans, One who has red eyes, One who is greatly valorous, One who thought that the sun was a fruit, One who reformed bad people, One who has firm sight, One who gave back life to army of monkeys and Lord Lakshmana by bringing the Sanjeevini mountain, one who broke the ten headed one, one who is close to Rama, One who is a great friend of Arjuna and One who gives boons along with Rama and Sita,

Om Hari markata markataya bham bham bham bham bham Voushat swaha

Fire offering with the chant "Hari markata markataya bham bham bham bham bham Voushat"

Om Hari markata markataya pham pham pham pham pham phat swaha

Fire offering with the chant "Om Hari markata markataya pham pham pham pham pham phat"

Om Hari markata markataya lum lum lum lum lum Akarshitha sakala sampath karaya swaha

Fire offering with the chant "Hari markata markataya lum lum lum lum lum" with a prayer to attract all types of wealth.

Om Hari markata markataya Dham Dham Dham Dham Dham Shatru Sthmbanaya swaha

Fire offering with the chant "Hari markata markataya Dham Dham Dham Dham Dham" with a prayer to benumb all our enemies

Om tam tam tam tam tam Koorma moorthate Pancha mukha veera Hanumathe para yanthra para thanthrouchadanaya swaha

Fire offering with the chant "Om tam tam tam tam tam Koorma moorthaye (God in form of tortoise) Pancha mukha veera Hanumathe (five faced valorous Hanuman) " protect me from others manthra as well as Thanthra

Om kam kham gam gham ngam cham cham jam jham gnam tam tham dam dham nam, tham ththam dham dhdham nam pam pham bam bham mam sam sham sam ham lam ksham swaha

Fire offering with all consonants of Deva nagari script

Ithi dig bhanda
Thus we tie all the directions

Om Poorva kapi mukhaya Pancha mukhaya Pancha mukha hanumathe tam tam tam tam tam sakala shatru samharanaya swaha

Fire offering with"Om one who has monkey face in the east, one who has five faces, One who is five faced Hanuman tam tam tam tam tam tam" with a prayer to kill all ones enemies

Om Dakshina mukhaya Pancha mukha hanumathe karala vadanaya Narasimhaya Om hraam hreem hroom hraim hroum hrah SAkala bhootha pretha dhamanaya swaha

Fire offering with "Om one who has the south face as the very angry Narasimha among the five faces of Five faced Hanuman Om hraam hreem hroom hraim hroum hrah" with a prayer tocontrol all ghosts and spirits of dead people

Om paschima mukhaya garudasanaya Pancha mukha hanumathe mam mam mam mam mam sakala visha haraya swaha

Fire offering with " Om the five faced Hanuman with the face of Garuda in the west mam mam mam mam mam" with a prayer to cure all poisons

Om Uthara mukhaya aadhi varahaya lam lam lam lam lam nrusimhaya neelakanta moorthaye Pancha mukha hanumathe swaha

Fire offering with " Om God with face of boar on the north side, lam lam lam lam lam, God Narasimha, God shiva with the blue neck"

Om Urdhwa mukhaya haya greevaya rum rum rum rum rum Rudhra moorthaye sakala prayojana nirvahakaya swaha

Fire offering with "Om God with the face of Haya greeva at the top rum rum rum rum rum, God who is very angry" with a prayer to manage all useful acts

Om Anjani suthaya, Vayu puthraya, Maha balaya, Sita soka nivaranaya, Sri Ramachandra krupa padukaya Maha veerya pramadhanaya, Brahmanda nathaya Kamadhaya Pancha mukha veera hanumathe swaha

Fire offering with "Om son of Anjana, son of wind god, Greatly valorous one, He who removed the sorrow of Sita, He who is the vehicle of mercy of Lord Rama, He who is very valorous soldier of God, He who is the lord of the universe, He who is desirable, he who is the five faced Hanuman"

Bhootha pretha pisacha Brahma Rakshasa sakini dakinyanathareeksha graham para yanthra para thanthrochatanaya swaha

Fire offering with a prayer to keep away ghosts dead souls, devils, Brahma rakshas, Sakini, Dakini,and to prevent effects of the planets in the sky, evil created by thalismans, thanthra done by others and evil chants.

Sakala prayojana nirvahakaya Pancha veera hanumathe, Sri Ramachandra vara prasadaya jam jam jam jam jam swaha

Fire offering with prayer to the five faced hanuman who manages all useful acts jam jam jam jam jam, with a prayer for the blessings of Lord Ramachandra.

Idham kavacham padithwa maha kavacham paden nara,
Yeka varam japeth stotram sarva shathru nivaranam. 15

After reading this followed by reading of the great armour,
For a period of one week would destroy all one's enemies.

Dwivaram thu paden nithyam puthra poutharabhi vardhanam,
Trivaram cha paden nithyam sarva sapath karam shubham. 16

Reading daily for two weeks would increase the number of children and grand children,
Reading daily for three weeks would bring all sorts of wealth.

Chathurvaram paden nithyam sarva roga nivaranam,
Pancha varam paden nithyam srava loka vasam karam, 17

Reading daily for four weeks would cure all diseases,
Reading daily for five weeks would make the entire world under our control,

Shadvaram cha paden nithyam Sarva deva vasam karam,
Saptha varam cha paden nithyam sarva soubhahya dhayakam. 18

Reading daily for six weeks would put all gods under our control,
Reading daily for seven weeks would give us all the world's luck.

Ashta varam paden nithyam ishta kamartha sidhidham,
Nava varam cha paden nithyam raja bhogamavapnuyath. 19

Reading daily for eight weeks would fulfill all that we desire,
Reading daily for nine weeks would result in the pleasures of a king.

Dasa varam paden nihyam tri lokya jnana darsanam,
Rudra vruthir paden nithya, sarva sidhir bhaved dhruvam. 20

Reading daily for ten weeks would get you all knowledge in all the three worlds,
Reading daily for eleven weeks would definitely get you all, occult powers

Nirbhalo roga yukthascha maha vyadheedhi peeditham,
Kavacha smaranenaiva Maha balamapnuyath, 21

But in case of person who is weak, diseased or in clutches of great diseases,
Even a thought of this armour will give him great strength.

Ithi Sudarsana samhithayam Sri Ramachandra Sita proktha Sri Pancha mukha Hanumath kavacham sampoornam.

Thus ends the "armour of the five faced Hanuman" which occurs in Sudarasana Samitha and has been told by Lord Rama at the request of Goddess Sita.

Patanjali Special chavyanprash

Patanjali Special chavyanprash
Divya Pharmacy

Jai Siya Ram

Photobucket

ads