One & Only MODi Sarkar

One & Only MODi Sarkar
Jai Sri Ram

Jai Siya Ram

Jai Guru Dev

Jai Guru Dev
Vishwa Guru Sant Shri AsaramJi Bapu

Monday, March 29, 2010

Bhushundi Ramayan"Namo nama Shri Guru padukabhyam"Uttarkand – Doha 63 – 67

Naath kritharath bhayau main tav darsan khagaraj |
Aayasu dehu so karaun aba prabhu aayahu kehi kaj ||

Sada kritharath rup tumha kaha mridu bachan khages |
Jehi ke astuti sasdara nij mukh kinhi mahes ||

Sunahu tat jehi karan aayau | So saba bhayau daras tav payau ||
Dekhi param paavan tav aashram | Gayau moh sansaya nana bhram ||
Ab shriram katha ati paavani | Sadaa sukhad dukh punj nasaavni ||
Saadar taat sunaavahu mohi | Baar baar binvau prabhu tohi ||
Sunat garud kai giraa binitaa | Saral suprem sukhad supunita ||
Bhayau taasu man param uchhaahaa | Laag kahai raghupati gun gaahaa ||
Prathamahi ati anuraag bhavani | Ramcharit sar kahesi bakhani ||
Puni naarad kar moh apaaraa | Kahesi bahuri raavan avataaraa ||
Prabhu avataar katha puni gaai | Taba sisu charit kahesi man laai ||

Balcharit kahi bibidh bidhi mana maha param uchhaah |
Rishi aagavan kahesi puni shri raghubir bibah ||Bahuri ram abhishek prasanga | Puni nrip bachan raj ras bhanga ||
Purbaasinh kar birah bishaadaa | Kahesi ram lachiman sambaadaa ||
Bipin gavan kevat anuraagaa | Surasari utari nivaas prayaagaa ||
Baalmik prabhu milan bakhaanaa | Chitrakut jimi base bhagwaanaa ||

Sachivaagavan nagar nrip marna | Bharataagavan prem bahu barna ||
Kari nrip kriya sang purbaasi | Bharat gaye jahan prabhu sukh raasi ||
Puni raghupati bahu bidhi samujhaae | Lai paadukaa avadhapur aye ||
Bharat rahni surpati sut karni | Prabhu aru atri bhet puni barani ||

Kahi biraadh badh jehi bidhi deh taji sarbhang |
Barni sutichhan priti puni prabhu augusti satsang ||


Kahi dandak ban pavaanataai | Gidha maitri puni tehin gaai ||
Puni prabhu panchabati krit baasaa | Bhanji sakal muninh ki traasaa ||
Puni lachhiman updes anupaa | Supanakhaa jimi kinhi kurupa ||
Khar dushan badh bahuri bakhaanaa | Jimi sab marmu dasaanan jaanaa ||

Daskandhar maarich batakahi | Jehi bidhi bhai so sab tehin kahi ||
Puni maya sita kar harana | Shriraghubir birah kachhu barana ||
Puni prabhu gidha kriya jimi kinhi | Badhi kabandh sabarihi gati dinhi ||
Bahuri birah baranat raghubira | Jehi bidhi gae sarovar tira ||

Prabhu narad sambaad kahi maaruti milan prasang |
Puni sugriv mitai baali praan kar bhang ||


Kapihi tilak kari prabhu krita sail prabarsan bas |
Baranan barasha sarad aru ram rosh kapi traas ||

Jehi bidhi kapipati kis pathai | Sita khoj sakal disi dhai ||
Bibar prabes kinha jehi bhanti | Kapinha bahori mila sampaati ||
Suni sab katha samir kumaaraa | Naaghat bhayau payodhi apaaraa ||
Lanka kapi prabes jimi kinha | Puni sitahi dhiraju jimi dinha ||
Ban ujaari ravanahi prabodhi | Pur dahi naagheu bahuri payodhi ||
Aae kapi saba jaha raghuraai | Baidehi ki kusal sunaai ||
Sen sameti jatha raghubira | Utare jaai baarinidhi tira ||
Mila bibhishan jehi bidhi aai | Saagar nigrah katha sunaai ||


Setu baandhi kapi sen jimi utari saagar paar |
Gayau basithi birabar jehi bidhi balikumaar ||

Nisichar kis laraai baranisi bibidhi prakaar |
Kumbhakaran ghananad kar bal paurush sanghaar ||


Nisichar nikar maran bidhi naanaa | Raghupati ravan samar bhakhaanaa ||
Ravan badh mandodari sokaa | Raj bibhishan deva asokaa ||
Sita raghupati milana bahori | Surnah kinhi astuti kar jori ||
Puni pushpak chadhi kapinh sameta | Avadh chale prabhu kripa niketa ||
Jehi bidhi ram nagar nij aae | Baayas bisad charit sab gaae ||

Kahesi bahori ram abhisheka | Pur barnath nrip nithi aneka ||
Katha samast bhusund bakhani | Jo mai tumh san kahi bhavani ||
Suni sab ram katha khaganaha | Kahat bachan man param uchhaha ||

Gayau mor sandeh suneau sakal Raghupati charit |
Bhayau Ram pad neh tav prasad bayas tilak ||

Patanjali Special chavyanprash

Patanjali Special chavyanprash
Divya Pharmacy

Jai Siya Ram

Photobucket

ads