One & Only MODi Sarkar

One & Only MODi Sarkar
Jai Sri Ram

Jai Siya Ram

Saturday, May 29, 2010

Manas Guru Vandana"Namo nama Shri Guru padukabhyam"

MANAS GURU VANDANA

Baalkaand – Doha 1

CHOPAI
Bandau guru pad paduma paraaga | Suruchi subas saras anuraaga ||
Amiya murimaya churan charu | Saman sakal bhav ruj parivaru ||
Sukruti sambhu tan bimal bibhuti | Manjul mangal mod prasuti ||
Jana mana manju mukur mal harni | Kiye tilak gun gan bas karni ||
Shri guru pad nakh mani gan jyoti | Sumirat divya drushti hiya hoti ||
Dalan moh tum so suprakasu | Bade bhag ur avahee jasu ||
Ugharahi bimal bilochan hi ke | Mithein dosh dukh bhav rajni ke ||
Soojhein ram charit mani manek | Gupt pragat jahn jo jehi khanik ||

DOHA
Jathaa suanjan aanji drug saadhak siddha sujaan |
Kautuk dekhat sail ban bhutal bhuri nidhaan || 1 ||

CHOPAI
Guru pad raj mrudu manjul anjan | Nayan amiya drug dosh bibhanjan ||
Tehi kari bimal bibek bilochan | Baranau ram charit bhav mochan ||

Jai Siya Ram

Photobucket