One & Only MODi Sarkar

One & Only MODi Sarkar
Jai Sri Ram

Jai Siya Ram

Jai Guru Dev

Jai Guru Dev
Vishwa Guru Sant Shri AsaramJi Bapu

Saturday, May 29, 2010

Manas Guru Vandana"Namo nama Shri Guru padukabhyam"

MANAS GURU VANDANA

Baalkaand – Doha 1

CHOPAI
Bandau guru pad paduma paraaga | Suruchi subas saras anuraaga ||
Amiya murimaya churan charu | Saman sakal bhav ruj parivaru ||
Sukruti sambhu tan bimal bibhuti | Manjul mangal mod prasuti ||
Jana mana manju mukur mal harni | Kiye tilak gun gan bas karni ||
Shri guru pad nakh mani gan jyoti | Sumirat divya drushti hiya hoti ||
Dalan moh tum so suprakasu | Bade bhag ur avahee jasu ||
Ugharahi bimal bilochan hi ke | Mithein dosh dukh bhav rajni ke ||
Soojhein ram charit mani manek | Gupt pragat jahn jo jehi khanik ||

DOHA
Jathaa suanjan aanji drug saadhak siddha sujaan |
Kautuk dekhat sail ban bhutal bhuri nidhaan || 1 ||

CHOPAI
Guru pad raj mrudu manjul anjan | Nayan amiya drug dosh bibhanjan ||
Tehi kari bimal bibek bilochan | Baranau ram charit bhav mochan ||

Patanjali Special chavyanprash

Patanjali Special chavyanprash
Divya Pharmacy

Jai Siya Ram

Photobucket

ads